IDEA StatiCa návod – Tekla Structures

Vítejte v návodu pro IDEA StatiCa. Ukážeme si, jak aktivovat a používat propojení mezi programy Tekla Structures a IDEA StatiCa Connection.

Aktivace propojení Použití propojení Aktualizace projektu Známá omezeni

1 Jak aktivovat propojení

  • Ujistěte se, že používáte podporovanou verzi programu Tekla - aktualizace se zveřejňují v záložce BIM.

Integraci Vaší CAD/CAE aplikace můžete provést již během instalace programu IDEA StatiCa. Samozřejmě můžete i dodatečně zkontrolovat aktuální stav integrace nebo aktivovat další BIM propojení.

Po instalaci obou aplikací spusťte IDEA StatiCa a poté se přepněte do záložky BIM. Zvolíme položku Aktivace BIM propojení… v průběhu procesu se objeví upozornění „Spustit jako administrátor“, tuto volbu potvrďte.

 

Zvolíme software pro integraci s IDEA StatiCa a klikneme na tlačítko Install. Integrační proces se provede automaticky.

 

2 Jak používat propojení

Otevřeme připojený projekt v aplikaci Tekla Structures. Poté v horní liště zvolte IDEA STATICA, tlačítko Code-check manager a zvolte Normu.

 

Vybereme bod, který bude reprezentovat uzel. Pak vybereme všechny konstrukční prvky styčníku, první zvolený prvek bude nosný. A potvrdíme mezerníkem.

 

Nakonec vybereme všechny zbývající entity spoje, jako jsou plechy, šrouby a svary. A opět potvrdíme mezerníkem.

 

Nakonec se spustí IDEA StatiCa a otevře projekt, který automaticky vznikl automatickým přenosem dat z Tekla Structures.

 

3 Zatížení

Když importujeme model z CAD programu, jako je Tekla Structures, musíme zadat vnitřní síly. V tomto příkladu, kde máme mnoho prvků, můžeme snadno importovat síly z přiloženého Excel souboru..

Detailní popis importu sil najdeme v FAQ: Jak naimportovat účinky zatížení z MS Excel

 

4 Návrh

Před analýzou přidáme výrobní operaci Řez pro všechny prvky ve styčníku, které jsou připojeny k nosnému prvku.

Přidáme první Řez.

 

Operaci nastavíme pro Prvek 2 a zvolíme si typ svarů a další parametry.

 

Poté použijeme operaci Kopírovat z pásukaret k replikaci CUT1 a vytvoření CUT2.

 

A upravíme vlastnosti pro CUT2.

 

Poté použijeme operaci Kopírovat z horního pásu k replikaci CUT2 a vytvoření CUT3. A upravíme vlastnosti pro CUT3.

 

V dalším kroku vytvoříme zářez v hlavním nosníku a připojíme plech k nosnému prvku.

 

5 Posudek

Analýzu spustíme příkazem Výpočet z pásu karet. Výpočetní model se automaticky generuje, výpočet je proveden a můžeme vidět Souhrnný posudek společně se základními hodnotami výsledků.

 

Přejdeme na záložku Posudek a tam aktivujeme Srovnávací napětí, Síť a Deformovaný, abychom získali úplný obraz o tom, co se děje v přípoji. Můžeme otevřít záložku Šrouby a projít si výsledky pro tyto položky.

A uložíme náš model v IDEA StatiCa.

6 Protokol

Poslední krokem je vytvoření protokolu. Pojďme do záložky Protokol, Ten můžeme upravit dle potřeby nebo exportovat do DOC/PDF formátu pomocí tlačítek v horní liště.

 

7 Synchronizace modelu

Code-check manager je nástroj BIM pro export a synchronizaci připojení z jiných programů. Je spuštěn přímo v aplikacích třetí strany prostřednictvím příkazu / ikony.

Synchronize – IDEA StatiCa detekuje změny v již importovaných entitách (změna tloušťky, změna průřezu, úprava vlastností svarů a šroubů,...) a formou přepisu aktualizuje projekt v IDEA StatiCa Connection.

Modify - IDEA StatiCa reimportuje modifikované položky (šrouby, svary, desky, přidané položky, atd.). Zvolíte-li tuto možnost, opakujte pouze poslední krok výběru (vyberte všechny zbývající entity spoje kromě prvků, například desky, šrouby a svary).

Calculate - Synchronizuje a vypočítá aktuální položku a poskytne novou sadu výsledků.

Calculate all - Synchronizuje a vypočítá všechny položky a poskytne novou sadu výsledků.

Poznámka

Uvědomte si, že se IDEA StatiCa synchronizuje s modelem aplikace třetí strany, nikoliv naopak. Pokud přidáme operace v programu IDEA StatiCa a poté použijeme výše popsané možnosti (Synchronize; Modify; Calculate; Calculate all), dodatečně přidané operace budou smazány.

 

Ukažme si příklad správy změn v modelech.

Poté znovu otevřeme projekt v Tekla Structures a provedeme potřebné změny. V našem případě odstraníme 2 řady šroubů, které připojují plech k Prvku 2.

 

Poté v horní liště zvolte IDEA STATICA, tlačítko Code-check manager a vyberte možnost Synchronizovat.

 

Proběhne automatický přenos dat a otevře se IDEA StatiCa Connection spolu se změněným projektem. Můžeme si všimnout jen dvou řad šroubů na každé straně (místo původních tří řad).

 

8 Známá omezení

Propojení funguje pro širokou škálu různých styčníků / přípojů. Avšak musíme brát na zřetel nepodporované funkcionality:

Otvory v prvcích a výřezy.

 

Otvory v deskách jsou podporovány.

Otvory v prvcích jsou podporovány.

Některé svary na otvorech nejsou importovány správně.

 

Svary

Možnost AROUND je podporována.

Nedokážeme vyhledat některé svary.

Náhradní postup: Pro každý plech je nutno v TS vygenerovat zvlášť svar. Nutno vždy provést kontrolu importovaných svarů.

 

Podporované / nepodporované profily

I Par/Kni
U Kni
L

Par/Kni

Kruhový dutý profil Par/Kni
Obdélníkový dutý profil Par/Kni
Obdélníková deska Par
C profil za studena tvarovaný Par/Kni

 

Par - rozměry zadané uživatelem

Kni - profily jsou převzaty z knihovny Tekla Structures

Svařované a složené průřezy nejsou podporovány.

Nutno si uvědomit, že Tekla Structures neposkytuje správná data zaobleni hran u válcovaných profilů, IDEA StatiCa Connection definuje chybějící hodnoty sama.

 

Zárodek

Import zárodku je podporován.

Poznámka: Import se musí provést ve třetím kroku společně se všemi spojovacími prvky (desky, šrouby, svary) - "Výběr částí připojení".

 

Kotvení

V současné době nepodporováno

Náhradní postup: Lze přidat v IDEA StatiCa Connection jako "Patní deska".

 

Zářezy

Zářezy na prvcích a deskách jsou podporovány.

Požadavky:

Solid, kterým řežeme v Tekla Structures, musí být geometricky stejný, jako solid plechu / prvku.

Svary na zářezech se neimportují.

Náhradní postup: Manuálně přidáme svary v IDEA StatiCa Connection.

 

Související články a návody:

IDEA StatiCa návod – Jak zkombinovat Tekla Structures a SAP2000

IDEA StatiCa návod – Advance Steel propojení

BIM

Theoretical background

 

Klíčová slova:

přípoj, styčník, EN, Eurokód, analýza, čelní deska, přípojný plech, ořez, Tekla Structures, BIM, BIM propojení, šroub, aktualizace, propojení, CBFEM